En digital framtida byggbesiktning?

En digital framtida byggbesiktning?

Skribent: Niclas Carlén, Infra-Botnia, Umeå Universitet

 

Byggbranschen omnämns ofta som bakåtsträvande och eftersläpande gällande digitalisering i förhållande till andra branscher. Egentligen är det kanske inte så konstigt, till skillnad från många andra branscher så utspelar sig dagarna för många inom bygg ute på fysiska arbetsplatser och med tanke på hur många kärnvärden skapas finns det flera anledningar till varför man prioriterat annat än digitalisering. Tidigare brister inom infrastruktur har gjort det svårt att föra ut digitala verktyg in i arbetsvardagen och därmed även svårt att veta hur man ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär. Allt snabbare börjar detta dock förändras, och en av de viktigaste delarna är hur tidskrävande och svåröversiktliga administrativa processer kan effektiviseras. En av alla dessa  processer är byggbesiktning. 

En opartisk och detaljerad bedömning för att fastställa att ett arbete utförts enligt överenskomna kontrakt är en viktig del av större byggprojekt. Besiktning i dess olika former är en komplex process och höga krav ställs på både erfarenhet, utbildning och uppdaterad kunskap om de senaste byggföreskrifterna (Husbyggaren, 2018). Resultatet av besiktningar kan leda till både ekonomiska och juridiska konsekvenser (SBR, 2016), vilket ställer höga krav på kvaliteten i både hur processerna är utformade och på de besiktningsmän som utför dem. Traditionellt så utförs oftast enbart för- och slutbesiktning innan utlåtanden och felavhjälpning påbörjas (Besiktningsman.se, 2020) då med hjälp av pappersprotokoll och penna som sedan renskrivs digitalt (Smart Housing Småland, 2018). Vanliga problem som uppstår vid besiktningar kan vara att nödvändiga handlingar saknas, ansvarsområden är oklart uppdelade, svårigheter med kommunikationen mellan involverade parter eller ett överflöd av information (Science park Jönköping, 2018), vilket leder till en svåröverskådlig situation där risken för felbedömningar ökar. Hela flödet upplevs också som långsamt då olika former av pappersprotokoll behöver inväntas innan arbetet kan fördelas, vilket leder till ett allmänt långsamt flöde. För att möta dessa utmaningar och öka kvaliteten på besiktningar i olika former har ett flertal digitala lösningar börjat växa fram på marknaden. Ett urval av dessa produkter är iControl (https://www.icontrolapp.se/), Mobile Inspector Pro (https://www.premium.se/produkter/besiktningssystem/pro), iSpect (https://www.besiktningsman.se/ispect/), Ajour Inspect (https://ajoursystem.com/en/products/ajourinspect/), och Autodesk BIM 360 (https://www.autodesk.com/bim-360/).  

På vilket sätt kan då digitala verktyg effektivisera besiktningsprocessen, och vilka egenskaper är det som efterfrågas av branschen? I en rapport från 2018 under ledning av Smart Housing Småland utreddes dessa frågor i samråd med en ett antal aktörer engagerade på marknaden. Rapporten konstaterar att i de nuvarande tillgängliga systemen återfinns en rad brister som branschen hoppas att framtida produkter åtgärdar (Smart Housing Småland, 2018) 

  • Generell brist på användarvänlighet, vilket leder till låg användningsgrad 
  • Ej plattformsoberoende, dvs finns enbart för antingen iOS eller Android eller som desktopapplikation 
  • Fokuserar enbart på delar av besiktningsprocessen och saknar ett helhetsgrepp 
  • Låg insamling av data, och ingen funktionalitet för självlärande inom applikationen 
  • Dålig översikt av projekten mellan parter. Vilket leder till diskrepans mellan beställare och utförare. 

Då rapporten är två år gammal finns möjligheten att de aktiva tillhandahållarna av dessa produkter åtgärdat en del av de identifierade bristerna. Aktörerna i rapporten anser dock att det finns många fördelar med att digitalisera besiktningsprocessen.  

  • Ansvarig entreprenör för besiktningen skulle kunna direkt under fördela jobben mellan olika aktörer, och översikten skulle kunna förbättras då de har tillgång till samma information inom systemet 
  • Färdigställandet av protokollen skulle kunna snabbas på och dubbelarbetet minskas då allting sker direkt digitalt. Detta skulle leda till ett generellt snabbare flöde. 
  • Kundupplevelsen stärks då besiktningsmännen använder sig av digitala verktyg och har snabbare och lättare tillgång till information som kunden kan vara intresserad av 
  • Ett större utbyte av olika anmärkningar mellan husföretag och entreprenörer kan bidra till en starkare lärandeprocess. AI-funktionalitet baserat på historisk erfarenhet av vanliga byggfel kan inkorporeras för att förbättra besiktningsprocesser.  

Sammanfattningsvis så konstaterar rapporten att digitalisering av olika besiktningsprocesser ska kunna bidra till ökad lönsamhet, minimera antalet fel, säkerställa att dokumentation är lättillgänglig och korrekt samt förbättra möjligheterna att utvärdera hur olika aktörer presterar. För byggfirmor som söker sig till digitaliseringen för att skära ner på manuellt administrativt arbete kan således digitala verktyg för besiktning vara en god väg framåt. I dagsläget är smarta enheter utbredda i samhället och en kontinuerlig dokumentation av aspekter relevanta för besiktning visar på lovande resultat som delvis skapar förutsättningar för mindre problem längre fram I kedjan, men även kan användas för utökad datainsamling och kontinuerligt lärande av de projekt som man åtagit sig. 

Referenser 

Besiktningsman.se. (2020, Juni). Besiktningsman.se. Retrieved from Besiktningsman.se: https://www.besiktningsman.se/ispect/ 

Husbyggaren. (2018, Augusti 13). Hussbyggaren. Retrieved from Husbyggaren.se: https://www.husbyggaren.se/bestallare-kraver-certifiering-vid-entreprenadbesiktning/ 

SBR. (2016). Besiktningshandboken. Stockholm: Svenska Byggingenjörers Riksförbund. 

Science park Jönköping. (2018). The Innovation Runway Project. Jönköping: Science park Jönköping. 

Smart Housing Småland. (2018). En lärande digital besiktningsprocess. Växjö: Smart Housing Småland. 

shutterstock_177409277 - Copy (2)