Alternativ till vanligt vägsalt?

Finns det alternativ till vanligt vägsalt?

08.07.2019, Tom Lipkin, lektor vid Yrkeshögskolan Novia

 

I Finland används årligen ca 100 000 ton vägsalt i halkbekämpningssyfte. Tidigare har mängden varit ca 80 000 ton, men på grund av att klassificeringen av vinterunderhållet justerats har mängden vägsalt ökat. Trots att man är medveten om saltets negativa inverkan på miljön har man än så länge inte hittat realistiska alternativ till det vanliga vägsaltet, kemiskt betecknat NaCl, dvs natriumklorid (koksalt). Eftersom man inte heller kunnat bestrida saltets positiva effekter på trafiksäkerheten är den använda saltmängden fortfarande stor.

Saltet löses lätt upp i joner som transporteras ner till grundvattnet. Om grundvattnet har för höga saltkoncentrationer blir det otjänligt som dricksvatten. Saltet påverkar även vegetationen. Vissa växter har en s.k. salttolerans och tar inte betydande skada. Andra växter drabbas av s.k. saltstress, detta då växternas saltbalans rubbas. När salthalten blir kritiskt hög vissnar växten. Det är i huvudsak natriumjonerna (Na+) som orsakar skada för växtligheten. Kloriden (Cl-) förorsakar, förutom sämre grundvatten, även korrosion på fordon och betongkonstruktioner.

Betongkonstruktioner har i sig själva en god resistens gentemot korrosion då betongens pH- värde naturligt är mycket högt. Med tiden tränger dock luftens koldioxid in i betongen, och man säger att betongen karbonatiseras. När karbonatiseringen nått fram till armeringen ökar risken för att denna oxideras (rostar). Processen påskyndas av fukt och klorider. Därför vill man skydda betongkonstruktioner från att belastas med klorider.

 

Andra alternativ till natriumklorid?

Natriumklorid är effektivt ner till ca -10 °C. Om man önskar ännu lägre fryspunkt kan man använda magnesiumklorid eller kalciumklorid. För att få samma smältningseffekt som för natriumklorid, bör dessa användas i relativt stora mängder. Detta gör att natriumkloriden är ca 5 gånger förmånligare och magnesium- och kalciumklorid används därför mycket sparsamt.

Det har länge pågått forskning för att hitta alternativ till natriumklorid. Det som man i nuläget använder på områden som speciellt måste skyddas från klorider är så kallade formiater. Dessa används i Finland vid flygfält, broar och grundvattenområden. Förutom att dessa är kloridfria så finns en annan stor fördel. Formiaterna sönderdelas i naturen till vatten och koldioxid. Sålunda påverkas varken betongkonstruktioner, växtlighet eller grundvatten.

Formiaterna kan indelas i kaliumformiat och natriumformiat. Av dessa har man i Finland använt kaliumformiat, men Trafikledsverket (Väylä) lät 2017 utföra en utredning i syfte att klarlägga framtida möjliga användning av natriumformiat.

 

Kaliumformiat

Kaliumformiat  användas gärna som lösning, inte som saltkristaller. Detta sätter vissa krav på spridarutrustningen. Lahtis stad började 2017 att använda kaliumformiat på lättrafikleder- och vägar vilka är belägna på grundvattenområden. Detta fick stor publicitet och visade att även städer och kommuner i vissa fall borde utnyttja möjligheten att använda ersättande halkbekämpningsmedel.

Utifrån erfarenheterna från Lahtis kunde man konstatera att:

  • Kaliumformiat gav en längre inverkan på körbanan
  • Materialet måste alltid vara befuktat, antingen via en lösning eller via fukten på körbanan
  • Erfarenheten från vintern 2017-18 upplevdes så positiva att man vill utöka användningen av kaliumformiat till alla grundvattenområden
  • Materialkostnaden för halkbekämpningen steg från 25 000 € till ca 250 000 €. Kaliumformiat var således ca 10 gånger dyrare att använda.
  • Positiva effekter som är svåra att mäta är bl.a. att rörledningar korroderar mindre och behovet av skyddskonstruktioner för grundvattnet blir enklare att utföra. [1]

TRWays agerar som konsult inom frågor som berör vägsalt och miljöaspekter. Tapio Raukola från TRWays ser många fördelar med kaliumformiat. Speciellt på leder för lätt trafik där eventuell halka förorsakar stor olycksrisk är användningen av kaliumformiat fördelaktig. Den minskade moddbildningen och mindre stänk är till allas fördel, både med tanke på trafikanter och fotgängare.

Speciellt de som använder cykel vintertid uppskattar att vägytan torkar upp betydligt snabbare än vid användningen av natriumklorid. Raukola anser att man erhåller ett gott slutresultat genom att först ploga, sedan borsta och till sist lägga ut befuktat kaliumformiat.

Enligt Tapio Raukola kan kaliumformiat med fördel även användas på idrottsplatser vintertid, exempelvis på konstgräsplaner. Användningen av kaliumformiat kan därigenom spara in betydligt på uppvärmningskostnaderna och i vissa fall kan man till och med låta bli att värma upp planen. [2]


Natriumformiat

Enligt den utredning som  Trafikledverket (tidigare Trafikverket) låtit utföra kan man använda natriumformiat ungefär på samma sätt som kaliumformiat. Man gjorde fullskaliga försök 2015 – 2017 med natriumformiat på bl.a. riksväg 4 norr om Lahtis.

Natriumformiat gick att använda både som lösning och som befuktade korn. Försöken visade att vägytan torkade upp snabbare än med vanlig natriumklorid. Efter åtgärderna såg vägytan ofta glänsande och hal ut men den gav i praktiken en  god friktion.

Kostnaden för att använda natriumformiat är ungefär densamma som för att använda kaliumformiat, dvs. ca 10 gånger dyrare än användningen av natriumkorid.

Slutsatser

För närvarande finns det inget realistiskt alternativ till användningen av  natriumklorid som halkbekämpningsmedel.   Dock finns det  orsak för både den statliga och den kommunala förvaltningen att överväga användningen av kloridfria halkbekämpningsmedel i de fall att grundvattnet behöver skyddas bättre eller då betongkonstruktioner riskerar att ta skada av vägsaltet.

Källor

[1] ”Lahti siirtyi ympäristöystävälli-sempään likkaudentorjuntaan”, Tie ja liikennelehti 5-2018. https://issuu.com/tieyhdistys/docs/tl_5-2018

[2] Tapio Raukola, personlig intervju 12.06.2019

vv_1

Bild. Saltning med befuktat salt. Källa: TRWays arkiv

vv_2

Bild. Saltning i stadsmiljö med kaliumformiat.
Källa: TRWays arkiv

vv_3

Bild. Kaliumformiat lagrat i 1000 kg säckar.
Källa: TRWays arkiv